შედეგი I (EN)

0-1 year

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

Directions:ბუნება
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

0-6 თვე

 

•             გამოხატავს ემოციას ბუნებაში ყოფნის დროს (მაგ.: ყვავილების დანახვისას, ნიავის დაბერვისას, თოვლის მოსვლისას).

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ხელით იწევს ყვავილებისაკენ, ფოთლებისაკენ.

 

•             ყურადღებას აქცევს ჭექა-ქუხილს, წვიმას.

 

•             ინტერესდება ყვავილებით, ცხოველებით, ფრინველებით.

resources