თემატური ვებგვერდები

ყურადღების დეფიციტი ჰიპერაქტიურობა  (ADHD)

აუტიზმი და აუტიზმის

სპექტრის დარღვევები 

ტვინის დაზიანება

ცერებრალური დამბლა

www.cpgs.com/add

www.addclinic.com

www.chadd.org

www.sinbad.net/business/adds

www.adders.org

www.feingold.org

www.add.org

www.aacap.org/

www.autismndi.com

www.vaporia.com

www.autism-info.com

www.autism-society.org

www.autism.com/

www.autism.org

www.csaac.org

www.feator.org

www.futurehorizonsautism.com

www.teacch.com

www.wserv.com

www.biausa.org

www.braincenter.org

www.btinternet.com

www.tbi.org

www.tbindc.org

www.twinenterprises.com

www.comeunity.com

www.iinet.com

www.kidsource.com/NICHCY/

www.ucpa.org

 

 სმენის დაქვეითება   დაუნის სინდრომი  გენეტიკური დარღვევები   მეტყველების პრობლემები 

www.agbell.org

www.asha.org

www.cfv.org

www.captions.org

www.handspeak.com

www.nad.org

www.nih.gov

www.phonicear.com

www.deaflibrary.org

www.gohear.org

 

www.acds.org

www.lalecheleague.org

www.ds-health.com

www.dsoag.com

www.downscity.com

www.downsnet.org

www.growthcharts.com

www.nads.org

www.ndsccenter.org

www.downsyndrome.com

www.ndss.org

www.ds-health.com

www.Downsyndrome.com

www.geocities.com/Heartland/

 
 

www.birthdefects.org

www.marchofdimes.org

www.teratology.org

www.asha.org

www.bornlearning.org

www.childdevmedia.com 

www.childdevmedia.com

www.childdevmedia.com

www.kidsource.com

www.wriedu.org/bookplay/

www.childdevmedia.com

www.childdevmedia.com

www.nidcd.nih.gov

www.edact.com

www.childdevmedia.com

www.childdevmedia.com

 

 

მხედველობა და სმენა  მხედველობის დაქვეითება  სწავლის უნარის დაქვეითება  გონებრივი განვითარების დარღვევა 

www.tr.wou.edu/dblink/aadb.htm

www.babyhearing.org

www.helenkeller.org/

www.tr.wou.edu/dblink

www.tr.wou.edu/ntac

www.acb.org

www.afb.org

www.blindkids.org

www.aao.org

www.angelfire.com

www.navh.org

www.nfb.org

www.viguide.com

www.ldhope.com

www.ldanatl.org

www.slam.nhs.uk

www.ncld.org

www.specialkids1.com

www.aamr.org

www.bestbuddies.org

www.cdc.gov/ncbddd/dd/ddmr.htm

www.thearc.org