მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

ზოგადი ინფორმაცია

 

 

მოსწავლე (სახელი, გვარი)

ქეთევან . . .

სკოლა (რომელ სკოლაში დადის ბავშვი)

# 36 საჯარო სკოლა

კლასი (რომელ კლასში ირიცხება ბავშვი)

VI კლასი

დაბადების თარიღი (ბავშვის დაბადების თარიღი)

11.12.1996 წ.

ასაკი (ბავშვის ასაკი)

12 წლის

მშობელი/მეურვე (ბავშვის მშობელი ან მასზე პასუხისმგებელი პირი)

ზეინაბ . . .

ტელეფონი (ბავშვის ოჯახთან საკონტაქტო ტელეფონი)

-          - - - -

მისამართი (ბავშვის სახლის მისამართი)

-          - - -

 

მოსწავლის ისგ-ზე პასუხისმგებელი პირი:  ჯანა – – – –

 პირველივე შეხვედრაზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, თუ ვინ იქნება ისგ-ს შედგენაზე პასუხისმგებელი პირი, ვინ გაუწევს კოორდინირებასა და ორგანიზებას მომავალ შეხვედრებს. პრაქტიკული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ისგ-ს შეხვედრის ორგანიზატორი სასურველია იყოს ბავშვის კლასის დამრიგებელი, რაც აადვილებს სხვადასხვა საგნის მასწავლებელსა და სპეციალისტს შორის ურთიერთობას.

 

  მოცემულ ცხრილში აღინიშნება შეხვედრის ტიპი და თარიღი. მაგ., ქეთის შემთხვევაში ეს იყო ჯგუფის პირველი შეხვედრა, რომელიც გაიმართა 10 ნოემბერს. შესაძლებელია პირველივე შეხვედრაზე განისაზღვროს მომავალი შეხვედრების თარიღები (თუნდაც სავარაუდო), რაც მონაწილე მხარეებს დაეხმარება პრაქტიკულად განხორციელებადი მიზნებისა და აქტივობების განსაზღვრაში. 

შეხვედრის ტიპი

X

(მონიშნეთ)

თარიღი

საწყისი შეხვედრა

X

10.11.09

შეხვედრა საჭიროებით განსაზღვრული

 

 

შეხვედრა I, II, III ტრიმესტრის ბოლოს

I

 

II

 

III

 

საბოლოო შეხვერდრა/შეფასება

 

 

 

ისგ შეხვედრის თარიღი: 10.11. 09

 

ისგ შეხვედრის მონაწილეები[1] 

  

 

მშობელი/მეურვე

სახელი-გვარი

 

1

დედა

ზეინაბი . . .

2

ბებია

ეკატერინე . . .

 

სკოლის გუნდი

სახელი-გვარი, ტელეფონი

საგანი

       

1

დამრიგებელი

. . .

ქართული

2

მასწავლებელი

. . . .

ბუნება

3

მასწავლებელი

 . . . .

მათემატიკა

4

სპეციალური მასწავლებელი

 . . .

. . . .

 

პირველივე შეხვედრაზე ხდება მოსწავლის ისგ-ს განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა ანუ ისგ-ს გუნდის ჩამოყალიბება კონკრეტული მოსწავლის საჭიროებებიდან გამომდინარე (იხ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი).

 

სხვა სპეციალისტები

სახელი-გვარი, ტელეფონი

1

ფსიქოლოგი

. . . .

2

ოკუპაციური თერაპევტი

. . . .

3

 

 

ცალკეულ შემთხვევებში სასურველია, თუ შეხვედრას დაესწრება თვითონ მოსწავლეც.

 

 

მოსწავლის ისგ- განხორციელებაზე პასუხისმგებელი გუნდი:

 

მშობელი/მეურვე

სახელი-გვარი

1

      დედა

ზეინაბ . . .

 

სკოლის გუნდი

სახელი-გვარი, ტელეფონი

საგანი

1

დამრიგებელი

 . . . .

ქართული

2

მასწავლებელი

 . . . .

ბუნება

3

მასწავლებელი

 . . . .

მათემატიკა

4

სპეციალური მასწავლებელი

 . . . .

. . . .

 

  თითოეულ შეხვედრაზე, განსაკუთრებით კი პირველ შეხვედრაზე, აუცილებელია განისაზღვროს, როგორც მშობლის (ან მოსწავლის), პრიორიტეტი თუ რას უნდა, რომ მისმა შვილმა მიაღწიოს დროის გარკვეულ მონაკვეთში კონკრეტულ აკადემიურ საგანში და ასევე, მასწავლებლის სურვილი, თუ რა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება აქვს, მისი აზრით, ბავშვს და რაში სჭირდება დამატებითი დახმარება.

 მშობლის პრიორიტეტი და ინტერესი: გამოსწორდეს ქეთის ქცევა კლასში, ასრულებდეს საშინაო დავალებებს.

 ქართული ენის მასწავლებლის სურვილი: ასრულებდეს მითითებებსა და საკლასო დავალებებს.

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებამდე აუცილებელია ბავშვის როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე აკადემიური შეფასება, რათა განისაზღვროს მისი ფუნქციონირების დონე, ძლიერი და სუსტი მხარეები და ამ შეფასებაზე დაყრდნობით შემუშავდეს ბავშვისთვის ადეკვატური გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები. ბავშვთან მუშაობის პროცესში ვეყრდნობით ბავშვის შესაძლებლობებსა და ინტერესებს და მათი საშუალებით ვმუშაობთ მის საჭიროებებზე. თუ ბავშვის ფსიქოლოგიური განვითარების შეფასება, საჭირო რესურსების (მაგ., სკოლის ფსიქოლოგი) ნაკლებობის გამო, შეუძლებელია, აუცილებელია გაკეთდეს მისი აკადემიური შეფასება - რა შეუძლია და რა არ შეუძლია და სპეციალური მასწავლებლის მიერ შეფასდეს შესაძლო ცვლილებები ბავშვის სასწავლო პროგრამაში და სწავლების სტრატეგიებში ბავშვზე დაკვირვების გზით.

 

შეფასების შედეგები[2]

 

სფერო

ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები

აკადემიური უნარები:

 

წერა

 • იცავს რვეულში წერისას სიტყვებს შორის მანძილს.
 • იწერს ორმარცვლიან სიტყვას.
 • კარნახით წერს სამ ასოიან სიტყვს.
 • დაფიდან რვეულში იწერს სიტყვას.

 

 • ასოები დამახინჯებულია, ძალიან დიდი.

 

კითხვა

 • შეუძლია სამ-ოთხ ასოიანი სიტყვის წაკითხვა.
 • არ შეუძლია ორმარცვლიანი სიტყვის დამარცვლა.

თხრობა

 • შეუძლია მოთხრობის გარშემო მარტივ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
 • ვერ ყვება მარტივ მოთხრობას.  

ანგარიში

 • შეუძლია მექანიკური დათვლა 40-ის ჩათვლით.
 • საგნების რაოდენობის განსაზღვრა ხუთის ფარგლებში.

 

არ შეუძლია:

 •  ერთიანების მიმატება 15-ის ფარგლებში.
 • რიცხვების წერა 20-იდან 40-ის ჩათვლით.
 • რიცხვების დალაგება 40-ის ჩათვლით.
 • 5-ს ფარგლებში მიმატება ნებისმიერი კომბინაციით.
 • მაგალითის შედგენა.

შემეცნებითი უნარები (ყურადღება, მეხსიერება, აღქმა)

შეუძლია:

 • ფერის, ფორმისა და ზომის იდენტიფიკაცია;
 • მარტივი გეომეტრიული ფიგურების ჩვენება;
 • მსგავსი ფიგურების გარჩევა;
 • ყურადღების კონცენტრაცია;
 • მარტივი საგნების ერთ კატეგორიაში გაერთიანება (ვაშლი, ბანანი - ხილი) და ერთი კატეგორიის საგნებს შორის განსხვავებულის მოძებნა. (ვაშლი, ბანანი, კიტრი).
 • არ შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების დასახელება;
 • მეხსიერების მოცულობა შევიწროვებულია (5 გამეორების შემდეგ 8 სიტყვიდან იმახსოვრებს მხოლოდ 4-ს).

ემოციური სფერო და სოციალური უნარები

 • შეუძლია მისალმება დამშვიდობება დამოუკიდებლად;
 • მოკითხვაზე პასუხის გაცემა;
 • ახალ სიტუაციაში/ადამინთან შფოთვა და კომუნიაციაზე უარი.

კომუნიკაციის უნარი

ენა/მეტყველება

ყოველდღიური მეტყველება გრამატიკულად გამართულია და ადეკვატური.

 • ვერ ყვება მარტივ მოთხრობასა და ამბავს;
 • თავს არიდებს ვერბალურ პასუხებს.

მსხვილი მოტორული

უნარები

ასაკის შესაბამისადაა განვითარებული.

-

ნატიფი მოტორული

უნარები

 • შეუძლია მარტივი გეომეტრიული ფიგურების გამოჭრა.
 • წერს ასოებსა და რიცხვებს.
 • შეუძლია გამოძერწვა - გაფერედება.

-

ქცევა

 

ნაცნობ გარემოში ასრულებს მარტივ ინსტრუქციებს.

·   უცხო გარემოში/ადამიანთან არ იცავს წესებს, არ ასრულებს მარტივ ინსტრუქციებს.

·   ადვილად იღლება.

საგანმანათლებლო გარემო

რესურსი

ბარიერი

რესურს-ოთახი

 • მოკლე სამუშაო პერიოდები;
 • მარტივი, თვალსაჩინო ინსტრუქციები.

 

ზოგადსაგანმანათლებლო კლასი

 • აქტივობების მრავალფეროვნება;
 • კლასში დამხმარე თანაკლასელი.
 • მოსწავლეების რაოდენობა (კლასში 40 ბავშვია);
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა.

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა[3]

საგანი: ბუნება

მასწავლებელი: ---------------

გრძელვადიანი მიზანი/ები (მოცემულ გრაფაში იწერება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი მიზანი ბავშვის შესაძლებლობებისა და კლასის გათვალისწინებით, რომელსაც ბავშვმა წლის ბოლოს უნდა მიაღწიოს).

 • ბუნებრივი მოვლენების ამოცნობა და მარტივი პროცესების აღწერა;
 • გამოსაკვლევი საკითხის შესახებ კითხვების დასმა.

 

მოკლევადიანი მიზანი/ები

თარიღი

1

ბუნებრივი მოვლენების ცნობა/დახასიათება;

30.12.2009

2

წელიწადის დროების ცნობა/დახასიათება;

15.02.2010

 

 

მიზნის შესაბამისი აქტივობები

მასალა

სად სრულდება აქტივობა (კლასი, რესურს ოთახი)

მასალის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირი (მშობელი, პედაგიგი, სკოლის ფსიქოლოგი და სხვა.)

აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი

22">

1

სურათებიდან მასწავლებლის მიერ დასახელებული ბუნებრივი მოვლენის შესაბამისი სურათის გამორჩევა/თითის დადება.

სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენის ამსახველი პლაკატები, ალბომები

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

2

ბუნებრივი მოვლენის შესაბამისი სურათის გაფერადება.

გასაფერადებლები

კლასი

მშობელი

პედაგოგი

22">

3

ბუნებრივი მოვლენის დახატვა.

ფლომასტერები,

ქაღალდი

რესურს-ოთახი

სპეც. პედაგოგი

სპეც. პედაგოგი

22">

4

ბუნებრივი მოვლენის გარშემო დასმულ მარტივ შეკითხვაზე ერთსიტყვიანი პასუხის გაცემა.

 

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

5

წელიწადის დროების მექანიკური ჩამოთვლა თანამიმდევრობის დაცვით.

 

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

6

წელიწადის დროების შესაბამისი სურათის გაფერადება.

გასაფერადებლები, ფლომასტერები და/ან ფანქრები

რესურს-ოთახი

მშობელი

სპეც. პედაგოგი

22">

7

სურათებიდან მასწავლებლის მიერ დასახელებული წელიწადის დროის შესაბამისი სურათის გამორჩევა.

სახელმძღვანელო

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

8

წელიწადის დროების გარშემო დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა.

 

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მონიტორინგი[4]

განმხორციელებელი: _______________________

მიზანი: ბუნებრივი მოვლენების ცნობა/დახასიათება      

მიზნის მიღწევის შეფასების პრინციპები: 0 - ვერ ასრულებს, 1- ასრულებს დახმარებით; 2 - ასრულებს დამოუკიდებლად;

(არ ვაკეთებთ არანაირ აღნიშვნას, თუ მოცემული აქტივობა ამ დღეს არ განხორციელდა. მიზანი მიღწეულად ითვლება, თუ ბავშვი სულ ცოტა 5-ჯერ შეასრულებს მიცემულ დავალებას სწორედ და დამოუკიდებლად).

 

მიზნის შესაბამისი აქტივობები

მასალა

სად სრულდება აქტივობა (კლასი, რესურს ოთახი)

მასალის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირი (მშობელი, პედაგიგი, სკოლის ფსიქოლოგი და სხვა.)

აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი

22">

1

სურათებიდან მასწავლებლის მიერ დასახელებული ბუნებრივი მოვლენის შესაბამისი სურათის გამორჩევა/თითის დადება.

სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენის ამსახველი პლაკატები, ალბომები

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

2

ბუნებრივი მოვლენის შესაბამისი სურათის გაფერადება.

გასაფერადებლები

კლასი

მშობელი

პედაგოგი

22">

3

ბუნებრივი მოვლენის დახატვა.

ფლომასტერები,

ქაღალდი

რესურს-ოთახი

სპეც. პედაგოგი

სპეც. პედაგოგი

22">

4

ბუნებრივი მოვლენის გარშემო დასმულ მარტივ შეკითხვაზე ერთსიტყვიანი პასუხის გაცემა.

 

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

5

წელიწადის დროების მექანიკური ჩამოთვლა თანამიმდევრობის დაცვით.

 

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

6

წელიწადის დროების შესაბამისი სურათის გაფერადება.

გასაფერადებლები, ფლომასტერები და/ან ფანქრები

რესურს-ოთახი

მშობელი

სპეც. პედაგოგი

22">

7

სურათებიდან მასწავლებლის მიერ დასახელებული წელიწადის დროის შესაბამისი სურათის გამორჩევა.

სახელმძღვანელო

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

22">

8

წელიწადის დროების გარშემო დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა.

 

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა[5]

საგანი: ქართული

მასწავლებელი: ---------------

გრძელვადიანი მიზანი/ები (მოცემულ გრაფაში იწერება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი მიზანი ბავშვის შესაძლებლობებისა და კლასის გათვალისწინებით, რომელსაც ბავშვმა წლის ბოლოს უნდა მიაღწიოს).

 • მოთხრობის მოკლე შინაარსის დამოუკიდებლად გადმოცემა;
 • გამოსაკვლევი საკითხის შესახებ კითხვების დასმა;
 • მარტივი წინადადების კარნახით ჩაწერა.

 

 

 მოკლევადიანი მიზანი/ები

თარიღი

1

მოთხრობის შინაარსის აბზაცებად დაყოფა და კითხვა–პასუხით გადმოცემა;

30.12.2009

2

სურათის შესაბამისად მარტივი კითხვების დასმა;

15.02.2010

3

ორმარცვლიანი სიტყვების კარნახით ჩაწერა.

30.12. 2009

 

 

მიზნის შესაბამისი აქტივობები

მასალა

სად სრულდება აქტივობა (კლასი, რესურს ოთახი)

მასალის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირი (მშობელი, პედაგიგი, სკოლის ფსიქოლოგი და სხვა.)

აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი

1

მარტივი მოთხრობის აბზაცებად დაყოფა და თითოეული აბზაცისთვის შესაბამისი კითხვების დასმა

პროგრამის შესაბამისი მოთხრობების ადაპტირებული (შემოკლებული და გამარტივებული) ვარიანტები

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

2

მოთხრობის აბზაც–აბზაც მოყოლა

მოთხრობების ადაპტირებული (შემოკლებული და გამარტივებული) ვარიანტები

კლასი

პედაგოგი

პედაგოგი

3

მოთხრობის შინაარსის შესაბამისი ნახატის აღწერა

სიუჟეტური ნახატები

კლასი

მშობელი

პედაგოგი

4

მარტივი ორმარცვლიანი სიტყვების წაკითხვა

მარტივი ორმარცვლიანი სიტყვების სია

რვეული, პასტა

რესურს-ოთახი

სპეც. პედაგოგი

სპეც. პედაგოგი

5

მარტივი ორმარცვლიანი სიტყვების კარნახით ჩაწერა

მარტივი ორმარცვლიანი სიტყვების სია

რვეული, პასტა

კლასი

სპეც. პედაგოგი

პედაგოგი

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მონიტორინგი[6]

განმხორციელებელი: _______________________

მიზანი: ქართული ენა                                                      

მიზნის მიღწევის შეფასების პრინციპები: 0 - ვერ ასრულებს, 1- ასრულებს დახმარებით; 2 - ასრულებს დამოუკიდებლად;

(არ ვაკეთებთ არანაირ აღნიშვნას, თუ მოცემული აქტივობა ამ დღეს არ განხორციელდა. მიზანი მიღწეულად ითვლება, თუ ბავშვი სულ ცოტა 5-ჯერ შეასრულებს მიცემულ დავალებას სწორედ და დამოუკიდებლად).

მიზნის შესაბამისი აქტივობები

19.11.

21.11

24.11

25.11

1. 12.

 

 

 

 

 

1

მარტივი მოთხრობის აბზაცებად დაყოფა და თითოეული აბზაცისთვის შესაბამისი კითხვების დასმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

მოთხრობის აბზაც–აბზაც მოყოლა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

მოთხრობის შინაარსის შესაბამისი ნახატის აღწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

მარტივი ორმარცვლიანი სიტყვების წაკითხვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

მარტივი ორმარცვლიანი სიტყვების კარნახით ჩაწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

შემთხვევა ¹2:

მოსწავლე:       ლევანი

დაბაების თარიღი:   23. 01. 96

ასაკი:                  11წ 4თ

დიაგნოზი:             ბავშვთა ცერებრული დამბლა

 გასათვალისწინებელი ინფორმაცია: - ლევანი დღეში 2ჯერ (დილით და საღამოს)

იღებს ანტიეპილეფსიურ მედიკამენტებს (გულყრები აღარ აქვს), წამლის მიღებას აკონტროლებენ უფროსები.

 ლევანს დამხმარე საშუალებები არ ესაჭიროება

 სოციალური ისტორია: ლევანი ცხოვრობს დედასთან, მამასთან და ბებიასთან ერთად ლევანი დღის უმეტეს ნაწილს სახლში ან ეზოში ატარებს, მამასთან და მეზობლებთან ერთად. ხშირად მიდის მაღაზიაში (სახლთან ახლოს), სადაც დედა მუშაობს.

 განათლებალევანი 1 წელი დადიოდა საჯარო სკოლაში, IV კლასში, რადგან ასაკობრივად ეს ჯგუფი ჩაითვალა შესაბამისად (დაწყებითი კლასები არ გაუვლია). სკოლაში 1 წელი იარა. დედამ სკოლიდან გამოიყვანა მასწავლებლების მხრიდან არადამაკმაყოფილებელი მიდგომის გამო.

 ლევანი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დადიოდა ყრუთა სკოლაში, სადაც 3 საათამდე რჩებოდა.

 ლევანს თავდაპირველად გაუჭირდა სკოლასთან შეგუება. სკოლაში დედაც ბავშვთან ერთად რჩებოდა, დერეფანში ან კლასში. დედა ხშირად ეხმარებოდა მასწავლებელს მის დამშვიდებაში, ტუალეტში გაყვანაში, ეშინოდა ბავშვი დერეფანში, რომ არ წაქცეულიყო.

 ლევანს დეკემბრის შემდეგ სკოლაში აღარ უვლია. დედა ამისი მიზეზად სკოლაში არადამაკმაყოფილებელ პერობებს ასახელებს – სურს “უფრო თბილი გარმო, მასწაველებლები ხელფასის გამო არ მუშაობდნენ, ბავშვი უფრო წინ წავიდეს, ტრანსპორტირება ჯდებოდა ძვირი”. გარდა ამისა დედა ამჩნევდა ლევანსა და სხვა ბავშვებს შორის ხშირად დაძაბულ ურთიერთობას – “ბავშვები ბრაზდებოდნენ, ლევანი რომ ლაპარაკობდა”.

 ლევანი ითხოვს სკოლაში სიარულს, ხშირად ახსენებს მეგობარს, თანაკლასელს,  რომელთან ერთადაც დიდ დროს ატარებდა.

 ლევანი იმყოფება აღრიცხვაზე რეაბილიტაციის ცენტრში “ტონუსი’’, სადაც წლიწადში რამდენიმჯერმე უტარდება ფიზიკური თერაპიის კურსი.

 

 შენიშვნა: მშობლის სურვილის გათვალისწინებით და ორგანიზაციაგადავარჩიოთ ბავშვების”  მხარდაჭერით, დაიგეგმა ლევანის ქუთაისის საჯარო სკოლაში ინკლუზია. სკოლაში წარმატებული ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, განისაზღვრა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შექმნის აუცილებლობა, რომლიც შეიქმნა მოწვეულ პროფესიონალთა (ფიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი) და სკოლის პედაგოგთა თანამშრომლობითგეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა აიღო სკოლის ინკლუზიური განათლების კოორდინატორმა და ლევანის პედაგოგებმა.

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმა

ზოგადი ინფორმაცია

 

 

მოსწავლე

ლევანი

სკოლა

ქ. ქუთაისი, N¹ ..... საჯარო სკოლა

კლასი

IV კლასი

დაბადების თარიღი

23. 01. 96

ასაკი

11წ 4თ

მშობელი/მეურვე

ნანა XXXXX

 

 

ისგ- შექმნის თარიღი

9.10.2008 – 16.30 სთ

მოსწავლის ისგ-ზე პასუხისმგებელი პირი

ელზა, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი

 

 

ისგ- შეხვედრები

შეხვედრის ტიპი

X

(მონიშნეთ)

თარიღი

საწყისი შეხვედრა

  

     X

 

  9.10.2008

შეხვედრა საჭიროებით

განსაზღვრული

 

 

შეხვედრა I, II, III ტრიმესტრის

ბოლოს

I

 

II

 

III

 

საბოლოო შეხვერდრა/შეფასება

 

 

 

 


ისგ შეხვედრის თარიღი: __9.10.2008______

ისგ შეხვედრის მონაწილეები[1]

     

მშობელი/მეურვე

 

სახელი-გვარი

 

1

დედა

 

ნანა XXXXXX

2

ბებია

 

ციალა XXXXX

 

სკოლის გუნდი

სახელი-გვარი

საგანი

 

1

დამრიგებელი  

 

ინგა >>>>>>>

ქართული, მათემატიკა, ბუნება

2

მასწავლებელი

 

ირინა >>>>>>>>

ხელოვნება

3

ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი        

 

ელზა >>>>>>>>

ი.ს.გ. ზე პასუხისმგებელი პირი

4

სკოლის დირექტორი

გიორგი>>>>>>>>

 

 

 

 

მულტიდისციპლინური  გუნდი

სახელი-გვარი

1

ფსიქოლოგი

 

ნინო >>>>>>>>

2

სპეც პედაგოგი

 

 

3

ლოგოპედი

 

4

ოკუპაციური თერაპევტი

რუსუდანი >>>>>>>

 

 

 მოსწავლის ისგ- განხორციელებაზე პასუხისმგებელი გუნდი:

მშობელი/მეურვე 

სახელი-გვარი

1

დედა

 

ნანა >>>>>>>

2

ბებია

 

ციალა >>>>>>>

 

სკოლის გუნდი

სახელი-გვარი

 

1

დამრიგებელი

 

ინგა >>>>>>>

2

მასწავლებელი

 

ირინა >>>>>>>

3

ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი      

 

ელზა >>>>>>

 

  მშობლის პრიორიტეტი და ინტერესი

დედას სურს ლევანმა სექტემბრიდან განაახლოს ისეთ სკოლაში სიარული, სადაც ბავშვს მეტ ყურადღებას მიაქცევენ. დედა თვლის, რომ “ბავშვი ზეპირ დავალებებს მოამზადებს, გაკვეთილზე კი აუცილებლად უნდა გამოკითხონ. მას უნდა ჰქონდეს თვალსაჩინო მასალა, დასურათებული წიგნები, რომ  უფრო დაინტერესდეს.”

დედა მიიჩნევს, რომ მასწავლებელმა გარკვეული სიმკაცრეც უნდა გამოიჩინოს ლევანის მიმართ, რომ ბავშვი გაკვეთილზე კარგად მოიქცეს.

 

მასწავლებლის სურვილი

დამრიგებლის სურვილია, ლევანმა აითვისოს სკოლაში და კლასში ქცევის წესები და შეასრულოს მისთვის შერჩეული დავალებები. დამრიგებელი მიიჩნევს, რომ დროულია ლევანისთვის წერა-კითხვის უნარების ათვისებაზე მუშაობის დაწყება. 

 


შეფასების პროცედურა

შემფასებელი:   ფსიქოლოგი

                       ოკუპაციური თერაპევტი

                       დამრიგებელი

შეფასების მეთოდი: შეფასება განხორციელდა შემდეგი მეთოდიკების საფუძველზე:

- The Learning Accomplishment Profile-Revised (LAP-R)

- შფოთვის ტესტი (Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен,- Тест Тревожности)

- მშობლის ინტერვიუირება

- ბავშვზე დაკვირვება

 

შეფასება განხორციელდა ბავშვთან ორჯერადი შეხვედრის საფუძველზე – სახლში და სკოლაში.

შეფასების პროცესში ლევანი იყო მოტივირებული და დაინტერესებული შეესრულებინა მიცემული დავალებები. გამოხატავდა იმპულსურობას, ხშირად  ეფანტებოდა ყურადღება ტესტური დავალებების შესრულებისას, თუმცა შესაძლებელი იყო მისი ისევ მიცემულ დავალებაზე გადმორთვა. სჭირდებოდა თითო ინსტრუქციის ორჯერ გამეორება, დავალების არსის გასაგებად.

 


შეფასების შედეგები

 

სფერო

 

ძლიერი მხარეები

 

 

სუსტი მხარეები

აკადემიური უნარები:

 

 

წერა

 

 

ლევანს შეუძლია ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხაზების გასმა, ლევანს შეუძლია წერტილების შეერთება სწორი ხაზით, ხატავს ჯვარს,  ოთხკუთხედს (ეს დავალებები მას სკოლაში აქვს გავარჯიშებული).

 

ლევანს შეუძლია მხოლოდ ცალკეული ციფრების – 1,2,3,4 დაწერა,

 

 

თუმცა ძალიან მალე კარგავს ინტერესს მიცემული ინსტრუქციის მიმართ და მიცემულ დავალებას აღარ, ან სხვანაირად ასრულებს.

 

 

თუმცა ხშირად ეშლება და დავალებული ციფრის ნაცვლად სხვას წერს.

 

ლევანს არ შეუძლია ასოების ჩაწერა, დაწერილ ციფრებს გეგი ხშირად შეცდომით ასახელებს. 

 

კითხვა

 

 

ლევანი ცნობს მხოლოდ ცალკეულ ასოებს – ა, ი, ო,

 

თუმცა ხშირად ეშლება მათი სწორად დასახელება.

თხრობა

 

ლევანს უყვარს ამბების გადმოცემა, ძირითადად ყვება დღის გამოცდილებაში მიღებულ ისტორიებს.

ლევანს უჭირს ამბის გაბმულად და თანმიმდევრულად გადმოცემა. არ შეუძლია არც ნაცნობი ამბის, ზღაპრის გადმოცემა (წითელქუდას ყვება შუიდან, სჭირდება მუდმივი წახალისება ამბის გასაგრძელებლად, დამატებით შეკითხვები არ ეხმარება, ხშირად ზღაპრიდან გადადის დღის გამოცდილების მოყოლაზე, სვამს სიტუაციურად შეუსაბამო შეკითხვაბს. რთულია, მისი აღნიშნულ შინაარსზე გადმორთვა).

 

 

ანგარიში

 

ლევანი ითვლის 10 მდე, თუმცა ხშირად ეშლება.

სწორად მიუთითებს მეტ  საგანზე.

 

 

 

ლევანს საგნების გადათვლა და მათი რაოდენობის განსაზღვრა არ შეუძლია.

ლევანმა, ყურადღების კონცენტრაცის სირთულის გამო, ვერ მიუთითა ნაკლებ საგნებს ზუსტად.

 

შემეცნებითი უნარები (ყურადღება, მეხსიერება, აღქმა)

 

 

 

ლევანს შეუძლია სწორად განსაზღვროს დიდი და პატარა, მოკლე და გრძელი,  ცარიელი ობიექტი. სწორად მიუთითებს მძიმე, მსუბუქ, უხეშ და პრიალა, მაღალ და დაბალ, რბილ და მაგარ საგნებზე.

 

ლევანს შეუძლია პირამიდის რგოლების ღერძზე ჩამოცმა, თუმცა პერიოდულად ეშლებოდა რგოლების თანმიმდევრობა მათი სიდიდის მიხედვით ჩამოცმისას.

ჩვენებისა და გავარჯიშების შემდეგ,  შესძლო ფერების სწორედ დაწყვილება.

 

ლევანი ცნობს და სწორად მიუთითებს გეომეტრიულ ფიგურებს.  ასახელებს წრეს, თუმცა იგივე დავალებას, ყურადღების გაფანტვის შემდეგ, შეცდომით ასრულებს.

 

ლევანი არჩევს მარჯვენა, მარცხენას.

 

 

ლევანს შეფასების პროცესში ყოველ ჯერზე სჭირდებოდა ინსტრუქციის ორჯერადი გამეორება, ზედმეტი განმარტებების მიცემა დავალების არსის გასაგებად. დავალების შესრულების პროცესში, ხშირად ეფანტებოდა ყურადღება, დავალების შესრულების პარალელურად სვამდა შეკითხვებს, ყვებოდა ფრაგმენტულად ამბებს, ერთი თემიდან გადადიოზე მეორეზე.

 

ლევანი ცალკეულ მიცემულ ფიგურებს ვერ ალაგებს სიდიდის თანმიმდევრობის მიხედვით.

ლევანი ხშირად შეცდომით მიუთითებს და შეცდომით ასახელებს ძირითად ფერებს. 

 

 

ლევანი ვერ მიუთითებს რიგში პირველ, ბოლო სურათს.

 

ლევანს არ შეუძლია კატეგორიის შესაბამისი საგნების ჩამოთვლა, თუმცა წახალისების შემდეგ, ბარათებზე მიუთითებს ცალკეულ გამოსახულებას სწორად (მაგ. მაჩვენე რას ვჭამთ); ლევანს უჭირს საგნებისთვის კატეგორიის დასახელებას.

 

ლევანს არ შეუძლია საგნებს შორის მსგავსი და განმასხვავებელი ნიშნების დასახელება.

ლევანს არ შეუძლია საგნებს შორის კავშირის გამოვლენა და ერთმანეთთან დაწყვილება (ფეხსაცმელის წინდებთან დაწყვილება).

 

ემოციური  სფერო

 

 

 

 

 

 

დედის გადმოცემით, ლევანი კეთილგანწყობილი და თბილი ბავშვია, თუმცა ხშირად ტირის თუკი უკრძალავენ სასურველ საქმიანობას.

 

 

ბებია იხსენებს ლევანის ძლიერ აგრესიულ ქცევასაც – ყვიროდა, მაგიდიდან განაყარა ნივთები, ჩამოგლიჯა ფარდა, როდესაც ბებიამ ხელის დაბანა სთხოვა. ბავშვებთან სკოლაში ქონდა ერთეული წაკინკლავებები, იცოდა ხელის აქნევა.

კომუნიკაციის უნარი

 

ენა/მეტყველება

 

 

 

ექსპრესიული მეტყველება

ლევანს შეუძლია აზრის ვერბალურად გადმოცამა, შეუძლია თავის საჭირობების, დამოკიდებულებების გამოხატვა. ტელეონზე საუბრისას, იყენებს მიღებულ რეპლიკებს, თუმცა აზრის გადმოცემის მცდელობისას, ჩვეულად ეფანტება ყურადღება. 

 

ლევანი იძახის ლექსს, თუმცა ფრაგმენტუად.

ლევანი სიუჟეტურ მოთხრობას აღწერს მხოლოდ ცალკეული გამოსახულებების დასახელებით, ხშიად გამოსახულებებზე არასწორ სახელდებას ახდენს. ცალკეულ მოქმედებებს ასახელებს, მხოლოდ კითხვის დასმის შემთხვევაში.

 

ლევანი საუბრობს 3-4 სიტყვიანი წინადადებებით, სვამს შეკითხვებს, გამოხტავს უარყოფას. საუბრისას აღენიშნება აგრამატიზმები.

გარკვეულ წინადადებებს იძახის გამართულად, ზოგში კი უშვებს გრამატიკულ და სინტაქსურ შეცდომებს.

საუბრისას იყენებს მრავლობით რიცხვს, “მე, შენ” ნაცვასახელებს.

ლევანს შეუძლია ყოველდღიური მოხმარების საგნების, მოქმედებების სწორად ჩვენება და დასახელება, ასახელებს სხეულის ნაწილებს.

სწორად პასუხობს კითხვაზე “რა?, სად?’.

შეუძლია ახსნას რა დანიშნულება აქვს ამა, თუ იმ ობიექტს, გრძნობის ორგანოებს, თუმცა ახასიათებს არა პირველადი ნიშნების გათვალისწინებით.

ასახელებს ანტონიმებს, უშვებს ცალკეულ შეცდომებს.

იმპრესილი მეტყველება

ლევანს ესმის მიმართული მეტყველება.

შეუძლია ერთსაფეხურიანი ინსტრუქციის მეორე პირისთვის სწორად გადაცემა, ორსაფეხურიანს გადასცემს ფრაგმენტულად, იძახის ცალეულ სიტყვებს.

 

ექსპრესიული მეტყველება

ლევანი სხვის მიერ მიწოდებულ სიუჟეტს ვერ გებულობს. სიუჟეტის მიწოდებისას, უჭირს მისი გამეორება და ამბის მოყოლა, ეფანტება ყურადღება, არ შველის დამატებითი შეკითხვები.

უცხო სიტყვების წარმოთქმისას ლევანის მეტყველება ხდება დიზართრიული.

ლევანი შეცდომით იყენებს სივრცითი მიმართების აღმნიშვნელ თანდებულებს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იმპრესიული მეტყველება

ლევანს უჭირს გრძელი თანწყობილი წინადადების აზრის წვდომა.

ლევანს არ შეუძლია ციფრთა რიგის დამახსოვრება და სწორად აღდგენა. სამსიტყვიან წინადადებას იმეორებს ზუსტად, უფრო მეტ წევრიანების გამეორებისას ტოვებს წინადადების წევრებს, იძახის ცალკეულ სიტყვებს.

არაზუსტად ესმის სივრცითი მიმართების აღმნიშვნელი თანდებულების მნიშვნელობა.

 

ლევანი არაზუსტად აღადგენს მსგავსი ჟღერადობის მქონე ბგერებს.

ლევანს არ შეუძლია სიტყვაში შემავალი ასოების გამოდიფერენცირება და დასახელება.

 

მსხვილი მოტორული

უნარები

 

 

 

ლევანი გადაადგილდება დამოუკიდებლად, თუმცა სიარულისას ძლიერად იხრება მარცხნივ. კიბეზე ადის-ჩადის სახელურზე ხელმოკიდებით, თითო კიბეზე ორივე ფეხის ჩამოდგმით. ცდილობს სირბილს, თუმცა კარგავს წონასწორობას და ხშირად ეცემა. შეუძლია იატაკზე დამოუკიდებლად დაჯდომა, თუმცა სჭირდება დახმარება რომ ადგეს. ნივთის იატაკიდან ასაღებად იმუხლება, დახრა არ შეუძლია.

 

ლევანს გადახტომა, სიმაღლიდან ჩამოხტომა არ შეუძლია. ვიწრო ძელზე სიარულისას, კარგავს წონასწორობას.

 

 

ნატიფი მოტორული

უნარები

 

 

 

ლევანი მემარჯვენეა. გეგის შეუძლია  ორივე ხელის შეთანხმებული გამოყენება აქტივობისას, თუმცა წერისას რვეულს არ აფიქსირებს მარცხენა ხელით, სჭირდება მითითება.

შეუძლია 7 კუბიკიანი კოშკის აშენება, მეტ კუბიკიანი ენგრევა, შეუძლია მაშის მოხმარება საგნების ასაღებად და ჯამში ჩასაყრელად,.

შეუძლია ხელში რამდენიმე პატარა საგნის (მძივის) დაჭერა, და მათი ბოთლში ჩაყრა, აცმევს მძივებს ზონარზე. სათლელით თლის ფანქარს, კეცავს ქაღალდს, მაგრამ არაზუსტად (კუთხეებს ვერ ამთხვევს), კუბიკებით აშენებს ჭიშკარს, დებს ქაღალდს კონვერტში (თუმცა დასჭირდა დიდი დრო), ქაღალდი ეჭმუჭნება.

 

ლევანს უჭირს თითების დიფერენცირებული მოძრაობების განხორციელება, (მუშტად შეკრულ ხელზე ცერის ამოძრავება, ცერით თითოეული თითის წვერზე შეხება).

 

ლევანი ვერ ჭრის მაკრატლით სწორ ხაზზე

 

 

ლევანს არ შეუძლია ცალი ხელით ქაღალდის დაჭმუჭვნა და ბურთის ფორმის მიცემა.

მას არ შეუძლია ძალის გამოყენება 3 ნაწილიანი კონტრუქციის ასაწყობად, თუმცა ნაწილებს ერთმანეთთან მიმართებაში წორედ ადგამს.

 

ქცევა

 

 

 

ლევანი აქტიურად არის ჩართული ყოველდღიურ საქმიანობებში, უყვარს მამასთან ერთად საქმიანობა, ეზოში ფუსფუსი. უფროსები ცდილობენ სახლში ან ეზოში მარტო არ დატოვონ, არსებობს დაცემის საფრთხე. ლევანმა იცის რომ აზოს გარეთ გასვლა აკრძალულია, იცავს ამ აკრძალვას.  ლევანმა იცის დედის სამუშაო ადგილი,  ხშირად მარტო მიდის დედასთან მაღაზიაში, მოაქვს სახლში პური, თუკი საჭირო თანხას ზუსტად გაატანენ.

ქალაქიდან დაბრუნებისას ცნობს სახლის გზას და მარშუტს.

სახლში ყოფნისას, დედას დაყვება ოთახ-ოთახ, აკვირდება საქმიანობისას,  ესაუბრება.

ლევანი ნაწილობრივ დამოუკიდებელია თვითმოვლის და ჰიგიენური აქტივობების განხორციელებისას.

ამჟამად, ლევანი სახლში არ მეცადინეობს, დედა ვერ ითანხმებს, რომ ერთად იმცედინონ. 

 

საგანმანათლებლო გარემო

რესურსი

ბარიერი

 

 

 

 

 

რესურს ოთახი, სკოლაში არსებული თვასაჩინოებები

კლასში მოსწავლეთა დიდი რაოდნობა

 

 

შენიშვნა:

 • ისგ II შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდა ისგ- განხორციელებაში ჩართული და მასზე პასუხისმგებელი ყველა პირიეროვნული სასწაავლო გეგმის ფარგლებში შეირჩა და ლევანისთვის განისაზღვრა წლის ბოლოს მისაღწევი სასწავლო შედეგი. გუნდმა სასწავლო შედეგად ლევანის შეფსების შედეგებიდან და დასახული პრიორიტეტებიდან გამომდინარე (მიუხედვად იმისა, რომ გეგი მეოთხე კლასელია) ლევანისთვის მიზნად დაასახელა I კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო მიზანი.
 • დასახულ მიზნებზე მუშაობა განხორციელდება არა მხოლოდ ქართულის გაკვეთილზე, არამედ ყველა იმ გაკვეთილზე, რომელსაც დაესწრება ლევანი და დამატებით რესურს ოთახში.

 

              


ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

 1. გრძელვადიანი მიზანი (ეროვნული სასწავლო გემის ფარგლებში):

მოსწავლე ისმენს და ადექვატურად აღიქვამს მარტივ ინფორმაციას, სწორად რეაგირებს მარტივ სამეტყველო სიტუაცაში

 

 

მოკლევადიანი მიზანი

 

მიზნის მიღწევის თარიღი

 

1

 

ლევანი ასრულებს მასწავლებლის მარტივ ზეპირ ინსტრუქციას

 

 

 

 

2

 

ლევანი ამოიცნობს და იყენებს სამეტყველო ეტიკეტის ენობრივ ფორმულებს (მისალმება, დამშვიდობება, ბოდიშის მოხდა, მადლობის გადახდა და ა.შ.)

 

 

 

 

 1. გრძელვადიანი მიზანი (ეროვნული სასწავლო გემის ფარგლებში):

მოსწავლე სათანადოდ აღიქვამს წაკითხული მარტივი ტექსტის შინაარსს

 

 

 

მოკლევადიანი მიზანი

 

მიზნის მიღწევის თარიღი

1

ლევანი კითხულობს ხმამაღლა საკუთარ სახელს და გვარს

 

 

2

ლევანი ცნობს ანბანის 3 ასოს  - ა.ი.თ

 

 

 

 

მიზნის შესაბამისი აქტივობები

მასალა

სად სრულდება აქტივობა (კლასი, რესურს ოთახი)

მასალის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირი (მშობელი, პედაგიგი, სკოლის ფსიქოლოგი და სხვა.)

აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი

22">

1

მასწავლებელი ესალმება კლასს და თუ ლევანი არ უპასუხებს მას, მასწავლებელი პირადად ესალმება მას და ელოდება საპასუხო მისალმებას, შემდექ აქებს

ფერადი სტიკერი ლევანს დასაჯილდოებლად სასურველი ქცევის შემდეგ

ყველა გაკვეთილი

 

ლევანის ყველა მასწავლებელი

22">

2

 

მასწავლებელი უხსნის ლევანს, რომ ის მის დაძახილზე გამოიხედება და მასთან მივა, თუკი ლევანი მას “მასწავლებელს” დაუძახებს და სახელით, ან “შენ”-ბით არ მიმართავს. სწორედ დაძახების შემთხვევაში კი აუცილებლად მიუახლოვდება და მოუსმენს.

სხვა შემთხვევაში ლევანი გაფრთხილებულია, რომ მასწავლებელი მისი ქცევის იგნორირებას განახორციელებს.

ფერადი სტიკერი ლევანის დასაჯილდოებლად სასურველი ქცევის შემდეგ

ყველა გაკვეთილი

 

ლევანის ყველა მასწავლებელი

22">

3

მასწავლებელი აძლევს ინსტრუქციას, რომ მან გაწმინდოს დაფა, გამოაღოს კარი, საკიდზე ჩამოკიდოს ტილო, სთხოვოს  გამოართვას ამხანაგს წიგნი შემდეგ დაუბრუნოს და გადაუხადოს მადლობა. ყოველივე ამის შესრულებისას მასწავლებელმა შეაქოს (ყოჩაღ, რომ ეს შეასრულე)

ფერადი სტიკერი ლევანის დასაჯილდოებლად სასურველი ქცევის შემდეგ

ყველა გაკვეთილი

 

გეგის ყველა მასწავლებელი

22">

4

 

იმ სკამის სწორად არჩევა, რომელზეც ლევანის სახელია აღნიშნული

 

მისი სახელის და გვარის წარწერით რევულის ამორჩევა 2-3 რვეულს შორის

 

ყველა გაკვეთილი

 

დამრიგებელი

22">

5

 

ფურცელზე დაწერილი მისი სახელისა და გვარის გამორჩევა სხვა წარწერებისგან

 

საკუთარ ნამუშევარზე მისი სახელის მიკვრა

ფერადი ფურცლები

ქართულის და ბუნების გაკვეთილი

დამრიგებელი

დამრიგებელი

22">

6

ა, ი, თ ასოების გაფერადება, გამოძერწვა, დაგაჯგუფება,

ფერადი ფანქრები, თაბახის ფურცლები, პლასტელინი,

ქართულის გაკვეთილი, რესურს ოთახი

პედაგოგი, მშობელი

დამრიგებელი


 

[2]ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მონიტორინგი

 

განმხორციელებელი:  . . . . . . . . . . .

 

მიზანი: 

223px; background-color: #c7c9c5;" colspan="2" width="223">

მოკლევადიანი მიზნები

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

[1] ყოველი ისგ შეხვედრისთვის ივსება ახალი ფურცელი

[2] ეს ფურცელი შესაძლებელია გადამრავლდეს და დაურიგდეს ყველა იმ პედაგოგს და სპეციალისტს, რომელებიც მოსწავლესთან შესაბამისი მიზნის მიღწევაზე მუშაობ

 [1] ყოველი ისგ შეხვედრისთვის ივსება ახალი ფურცელი იმ ადამიანების მითითებით, ვინც მონაწილეობას იღებს ამ შეხვედრაში. არ არის აუცილებელი ყველა დაესწროს შეხვედრას. შეხვედრის ტიპიდან გამომდინარე (შეხვედრა საჭიროებით განსაზღვრული, ტრიმესტრის ბოლოს, საბოლოო შეხვედრა სასწავლო წლის ბოლოს) ხდება შეხვედრის მონაწილეების განსაზღვრა. შესაძლებელია შეხვედრას არ დაესწროს ბავშვის ყველა მასწავლებელი ან რომელიმე სპეციალისტი (მაგ., ფსიქოლოგი ან სპეციალური პედაგოგი), თუმცა სასურველია, თუ მოხდება შეხვედრის შედეგების გაზიარება ბავშვთან მომუშავე ჯგუფის სხვა წევრებისთვისაც, ვისაც არ მიუღია მოცემულ შეხვედრაში მონაწილეობა.

[2] მოცემულ ცხრილში იწერება ბავშვის როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე აკადემიური შეფასების შედეგები ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოყოფით.

[3] ეს ფურცელი შეიძლება გადამრავლდეს საგნების მიხედვით.

[4] ეს ფურცელი შეიძლება გადამრავლდეს ყოველკვირეული აღრიცხვისთვის სხვადასხვა საგნების მიხედვით.

[5] ეს ფურცელი შეიძლება გადამრავლდეს საგნების მიხედვით.

[6] ეს ფურცელი შეიძლება გადამრავლდეს ყოველკვირეული აღრიცხვისთვის სხვადასხვა საგნების მიხედვით.

[7] ყოველი ისგ შეხვედრისთვის ივსება ახალი ფურცელი

[8] ეს ფურცელი შესაძლებელია გადამრავლდეს და დაურიგდეს ყველა იმ პედაგოგს და სპეციალისტს, რომელებიც მოსწავლესთან შესაბამისი მიზნის მიღწევაზე მუშაობენ.