ს.გ.VIII.6. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის სხვადასხვა სტრატეგიას. 

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • მოიძიებს და აზუსტებს ინფორმაციას მომავალი პროექტის დასაგეგმად;
  • ანაწილებს გუნდში სამუშაოს/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
  • ითვალისწინებს და იყენებს გუნდელის/ების შესაძლებლობებს (პოტენციალს);
  • ეხმარება კლასელებს შემოქმედებითი და საორგანიზაციო  სიძნელეების გადალახვაში;
  • ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში მათგან ითხოვს დახმარებას.

resources