ს.გ.VIII.3. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს  შეუძლია ასახოს  ნამუშევარში გარემოზე დაკვირვების შედეგები, განავითაროს გამომსახველობითი ხერხები.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • აკვირდება  და ასახავს ნამუშევარში, თუ როგორ იცვლება საგნის გამოსახულება დამკვირვებლისგან დაშორების მიხედვით;
  • გამოსახავს სახასიათო დეტალებს პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს;
  • იყენებს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხს (შუქ-ჩრდილი, ფერი, კომპოზიციური განაწილება, სხვადასხვაგვარი მონასმი) ნამუშევარში ბუნების მოვლენების გადმოსაცემად;
  • ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებით.

resources