ს.გ.VI.2. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად აირჩიოს და შემოქმედებითად გამოიყენოს სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა ნამუშევრის  შექმნისას.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ქმნის მცირე ზომის ფორმებს სხვადასხვა მოძიებული მასალით;
  • ასრულებს გრაფიკულ ნამუშევარს სხვადასხვა მასალით (ტუში, მელანი, ნახშირი და სხვ.);
  • კომპიუტერის საშუალებით ქმნის მარტივ კომპოზიციებს;
  • კონკრეტული მოცემულობის შესაბამისად თავად ირჩევს მასალას და ტექნიკას.

resources