ს.გ.V.6. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ითანამშრომლოს სხვებთან, როგორც საკუთარი, ისე საერთო მიზნის მისაღწევად.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • თანამშრომლობს სხვებთან საერთო პრობლემის გადაჭრისას;
  • ითხოვს დახმარებას საკუთარი იდეის განსახორციელებლად;
  • ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს მათგან დახმარებას;
  • მონაწილეობს ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებაში.

resources