ს.გ.I.1. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია  გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ერთი ან რამდენიმე  ძირითადი ელემენტი და პრინციპი  ნამუშევრის შექმნისას.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ნამუშევარში იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს (სქელს და წვრილს, სწორს, ტალღოვანს, ტეხილს, წყვეტილს, კონტურს);
  • ფერების შეზავებით იღებს ახალ ფერებს;
  • ქმნის მარტივ ორნამენტებს განმეორებადი ხაზების, ფერებისა და გეომეტრიული ფიგურებისაგან;
  • ირჩევს სასურათე სიბრტყის ვერტიკალურ ან ჰორიზონტალურ პოზიციას მოცემულობის შესაბამისად.

resources

Activities
Scenarios