ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.5. (EN)

Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს გენდერული სხვაობის ფიზიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებზე.

Directions:ჯანმრთელობა და მედიცინა
Subject group:Elective Courses
Subject:Medical Biology and Health

indicators

  • ახასიათებს სქესისა და ცალსქესიანი ორგანიზმების წარმოშობას, როგორც უდიდეს ევოლუციურ მოვლენას; აანალიზებს „სქესობრივი დიმორფიზმის“ ფენომენს;
  • პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს მამაკაცსა და ქალს შორის არსებული ფსიქოფიზიოლოგიური სხვაობის ამსახველ მასალას;
  • სპეციალური კითხვარის გამოყენებით აგროვებს მონაცემებს ქალებსა და მამაკაცებს შორის არსებული ფსიქოლოგიური სხვაობის შესახებ და აანალიზებს მათ;
  • განიხილავს გენდერულ როლთა თეორიას, როგორც სქესთა შორის არსებული სხვაობის ამხსნელ ერთ-ერთ კონცეფციას.

resources