საზ. მეც.V-VI.21. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია  განასხვავოს კულტურის სხვადასხვა კომპონენტები და განიხილოს მათი ურთიერთკავშირი.

Directions:კულტურა და რელიგია
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • ჩამოთვლის კულტურის დარგებს ან კომპონენტებს და აღწერს მათ გამოვლინებებს;
  • საკუთარი სიტყვებით განმარტავს, თუ რას ნიშნავს კულტურული ადამიანი;
  • ახასიათებს ქართული კულტურის რომელიმე დარგს;
  • ასახელებს ხალხური კულტურის მისთვის ცნობილ ნიმუშებს, შეძლებისდაგვარად  გამოყოფს მათში კულტურული ტრადიციების ელემენტებს;
  • განასხვავებს ქართულ კულტურაზე დასავლური ან აღმოსავლური  კულტურის გავლენას (მაგ.: ჩაცმულობა, არქიტექტურა).

resources