საზ. მეც.V-VI.11. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია  დააკავშიროს საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტები დასახლებების ტიპებთან.

Directions:გარემო და ეკონომიკა
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • ფოტოსურათის ან რუკის გამოყენებით აღწერს სხვადასხვა ტერიტორიისთვის დამახასიათებელ პეიზაჟს (მაგ. მთები, ტყეები, და სხვა);
  • ასხვავებს საქართველოში გავრცელებულ საცხოვრებელი სახლების ტიპებს;
  • უკავშირებს სახლების არქიტექტურას გეოგრაფიულ გარემოს;
  • ასხვავებს სხვადასხვა ტიპის დასახლებებს და მსჯელობს კონკრეტულ გეოგრაფიულ გარემოში მათი გაჩენის მიზეზებზე (მაგ. რატომ აარსებენ ქალაქებს მდინარეების ნაპირებზე, რატომ გვხვდება ძველი ნასახლარები მიუვალ ადგილებში);
  • საქართველოს კონტურულ რუკაზე დაიტანს სხვადასხვა ტიპის დასახლებებს (ქალაქი, დაბა, სოფელი);
  • ასახელებს სხვადასხვა დასახლების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ პირობებს, მსჯელობს მათ მნიშვნელობაზე;
  • ერთმანეთს ადარებს საკუთარი და სხვა დასახლებული პუნქტის ბუნებრივ პირობებს.

 

resources