საზ. მეც.V-VI. 10. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია  ჩამოთვლოს საქართველოს მოსახლეობის მახასიათებლები.

 

Directions:გარემო და ეკონომიკა
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • ადგენს კავშირს ბუნებრივ მატებას, შობადობასა და მოკვდაობას შორის;
  • კლასის ან ლოკალური გარემოს მონაცემების მიხედვით ახასიათებს საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ და ასაკობრივ სტრუქტურას;
  • ასახელებს საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს;
  • რუკის დახმარებით აღწერს საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას;
  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მიგრაციის შესაძლო მიზეზებზე და მოჰყავს შესაბამისი  მაგალითები (მაგ. ბუნებრივი პირობები, ეკოლოგია, ომები);
  • ჩამოთვლის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განვითარებულ მეურნეობის ტიპებს.

resources