მიმდინარე სასწავლო გეგმები 2011-2016

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ 2011 წლის 11 მარტს №36/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 2011-2016 წლების ეროვნულ სასწავლო გეგმა - საგნობრივ სტანდარტები და საათობრივ ბადე

 

ვორდის ფაილი   შესავალი

ვორდის ფაილი   საათობრივი ბადე

ვორდის ფაილი   საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

სახელმწიფო ენები

ვორდის ფაილი   მათემატიკა

ვორდის ფაილი   უცხოური ენები დI-დVI, სI-სVIII

 • ვორდის ფაილი   ინგლისური ენა
 • ვორდის ფაილი   რუსული ენა
 • ვორდის ფაილი   გერმანული ენა
 • ვორდის ფაილი   ფრანგული ენა
 • ვორდის ფაილი   ესპანური ენა
 • ვორდის ფაილი   იტალიური ენა
 • ვორდის ფაილი   თურქული ენა
 • ვორდის ფაილი   უკრაინული ენა

ვორდის ფაილი   საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   ბუნებისმეტყველება 

ვორდის ფაილი   ტექნოლოგიები

ესთეტიკური აღზრდა

 • ვორდის ფაილი   სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა
 • ვორდის ფაილი   ქართული ცეკვა

ვორდის ფაილი   სპორტი

ვორდის ფაილი   არჩევითი საგნები

 

ვორდის ფაილი   სრული ეროვნული სასწავლო გეგმა (კოდიფიცირებული რედაქცია, 03.09.2013 წლის მდგომარეობით)

 


 

ეროვნული სასწავლო გეგმა  2011-2016 - სომხურ ენაზე

ვორდის ფაილი   Ներածություն - შესავალი

ვორდის ფაილი   Ժամային ցանց - საათობრივი ბადე

ვორდის ფაილი   Մաթեմատիկա - მათემატიკა

ვორდის ფაილი   Օտար լեզուների առարկայական ծրագիր - უცხოური ენის საგნობრივი სტადნარტი

ვორდის ფაილი   Օտար լեզուներ - უცხოური ენები

ვორდის ფაილი   Հասարակական գիտություններ - საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   Բնագիտական առարկաներ - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ - ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ვორდის ფაილი   Կերպարվեստ և կիրառական արվեստ - ხელოვნება

ვორდის ფაილი   Երաժշտություն - მუსიკა

ვორდის ფაილი   Վրացական պար - ქართული ცეკვა

ვორდის ფაილი   Սպորտ - სპორტი

 


 

ეროვნული სასწავლო გეგმა  2011-2016 - აზერბაიჯანულ ენაზე

ვორდის ფაილი   Giriş - შესავალი

ვორდის ფაილი   Saat bölgüsü - საათობრივი ბადე

ვორდის ფაილი   Riyaziyyat - მათემატიკა

ვორდის ფაილი   Xarici dildə fənn proqramı - უცხოური ენის საგნობრივი სტადნარტი

ვორდის ფაილი   Xarici dildə - უცხოური ენები

ვორდის ფაილი   İctimai elmlər - საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   Təbiət elmləri - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları - ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ვორდის ფაილი   İncəsənət - ხელოვნება

ვორდის ფაილი   Musiqi - მუსიკა

ვორდის ფაილი   Gürcü rəqsində - ქართული ცეკვა

ვორდის ფაილი   dman - სპორტი

 


 

ეროვნული სასწავლო გეგმა  2011-2016 - რუსულ ენაზე

ვორდის ფაილი   Введение - შესავალი

ვორდის ფაილი   Почасовая сетка - საათობრივი ბადე

ვორდის ფაილი   Математика - მათემატიკა

ვორდის ფაილი   Предметная программа по иностранным языкам - უცხოური ენის საგნობრივი სტადნარტი

ვორდის ფაილი   Иностранные языки - უცხოური ენები

ვორდის ფაილი   Общественные науки - საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   Естествознание - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ვორდის ფაილი   ИКТ - ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ვორდის ფაილი   Изобразительное и прикладное искусство - ხელოვნება

ვორდის ფაილი   Музыка - მუსიკა

ვორდის ფაილი   Грузинские танцы - ქართული ცეკვა

ვორდის ფაილი   Спорт - სპორტი

ვორდის ფაილი   Выборные предметы - არჩევითი საგნები