ახალი სასწავლო გეგმები 2016-2021

ვორდის ფაილი   სახელმწიფო ენები (03.08.2015)

  • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (03.08.2015)
  • ვორდის ფაილი   ქართული, როგორც მეორე ენა (03.08.2015)

ვორდის ფაილი   მათემატიკა (03.08.2015)

  • ვორდის ფაილი   სარეკომენდაციო აქტივობები (05.03.2015)

ვორდის ფაილი   უცხოური ენები (03.08.2015)

  • ვორდის ფაილი   I უცხოური ენა (03.08.2015)
  • ვორდის ფაილი   II უცხოური ენა (03.08.2015)
  • ვორდის ფაილი   II უცხოური ენა - სარეკომენდაციო შინაარსი (05.03.2015)

ვორდის ფაილი   საზოგადოებრივი მეცნიერებები (28.07.2015)

ვორდის ფაილი   ბუნებისმეტყველება (28.07.2015)

ვორდის ფაილი   ისტ-ის ზოგადი უნარების სტანდარტი (08.07.2015)

ვორდის ფაილი   ისტ-ის საგნობრივი სტანდარტი (30.07.2015)

 

ვორდის ფაილი   ესთეტიკური აღზრდა (03.08.2015)

  • ვორდის ფაილი   სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (03.08.2015)
  • ვორდის ფაილი   მუსიკა (03.08.2015)
    • ვორდის ფაილი   სასწავლო აქტივობები რეკომენდაციებით (05.03.2015)

ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (28.07.2015)