ქ.მ.XII.5. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტის გაგება

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მსჯელობს სათაურისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებაზე;
  • განსაზღვრავს ძირითად იდეას და განმარტავს, როგორ უწყობს ხელს სხვადასხვა დეტალი ძირითადი იდეის წარმოჩენას (მაგ., რა ეფექტს ახდენს სათაური, რომელი სფეროდანაა მოპოვებული ინფორმაცია, ფაქტებს ეფუძნება მონათხრობი თუ მოსაზრებებს და ა.შ.);
  • Iჩთორიული კონტექსტის გათვალისწინებით მსჯელობს ავტორის პოზიციაზე;
  • განმარტავს კონკრეტული აბზაცის დანიშნულებას;
  • ამოიცნობს ტექსტში მოცემულ სხვადასხვა თვალსაზრისს პრობლემურ ან სადავო საკითხებზე, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას/პოზიციას მათ შესახებ და ასაბუთებს;
  • ამოიცნობს ექსპლიციტურად და იმპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
  • ამოკრებს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (გაცხრილავს თითოეულ აბზაცს დეტალების, მაგალითების, ავტორისეული შეფასებებისაგან და ამ გზით აყალიბებს თეზისებს ტექსტის თითოეული აბზაციდან);
  • გამოაქვს დასკვნა როგორც მთლიანი ტექსტის, ისე ცალკეული ნაწილის გააზრების საფუძველზე.

resources