ქ.მ.XII.3. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს და სხვა);
  • ამოიცნობს წარმოდგენილი საჯარო გამოსვლისთვის/თემისათვის დამახასიათებელ ლექსიკას, ტერმინოლოგიას;
  • შეფასების (დამოკიდებულების) გამომხატველ სიტყვებზე დაყრდნობით ამოიცნობს მოსაუბრის ან ავტორის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.

resources