ქ.მ.XII.16. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი მხატვრული ტექსტის სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებები.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს წერილობითი ტექსტის შესაფერის სტილსა და ფორმას;
 • იყენებს სხვადასხვა ჟანრისათვის დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ელემენტებს და იცავს მათთვის დამახასიათებელ ინტონაციას;
 • სათანადოდ იყენებს ერთი ტექსტის ფარგლებში ფუნქციურ სტილთა შესაძლო მონაცვლეობას, როცა ერთმანეთს ენაცვლება თხრობა, მსჯელობა, აღწერა;
 • ადეკვატურად იყენებს თხრობითი, მსჯელობითი და აღწერითი ხასიათის ტექსტისათვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს და ამ კონსტრუქციების კავშირებს;
 • აღწერა-დახასიათებისას მართებულად იყენებს შესაბამის ლექსიკასა და  სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს (სინონიმები, ანტონიმები);
 • კონტექსტის მიხედვით სათანადოდ იყენებს მისთვის კარგად ნაცნობ მყარ შესიტყვებებსა და ფიგურალურ გამოთქმებს (მაგ., იდიომები, ფრაზეოლოგიზმები და სხვა);
 • შუალობითი კონტაქტის გამოსახატავად იყენებს სხვადასხვა საშუალებას (მაგ., სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს: ...-ის თხოვნით / სურვილით /ბრძანებით/იძულებით; ზმნის შესაბამის ფორმას: აწერინებს, აცვლევინებს);
 • სწორად განსაზღვრავს და სათანადო ბრუნვის ფორმით წარმოადგენს სუბიექტ-ობიექტებს შუალობითი კონტაქტის შემცველ ზმნურ კონსტრუქციაში (მაგ., კაცმა ააშენებინა მშენებელს სახლი);
 • იცავს რთული ქვეწყობილი წინადადების სტრუქტურას (მაგ., დამოკიდებული წინადადების ადგილს განსაზღვრავს მისი ფუნქციის გათვალისწინებით: იმის მიხედვით, როგორია დროული მიმართება მთავარსა და დამოკიდებულში გადმოცემულ მოვლენებს შორის; საკავშირებელი სიტყვების გათვალისწინებით და სხვა);
 • შესაბამისი ინტონაციისა და აზრობრივი აქცენტის გადმოსაცემად  სათანადოდ იყენებს კითხვა-ძახილის ნიშანსა და მრავალწერტილს;
 • იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

resources