ქ.მ.XII.11. (EN)

Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის შესწავლის მიზნით სათანადო სტრატეგიების გამოყენება

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • პირველ რიგში, ტექსტს თვალს გადაავლებს - აკვირდება სათაურებს, ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ტიპოგრაფიულ სახესხვაობებს, ილუსტრაციებს და სხვა;
 • იხსენებს, რა იცის ტექსტში მოცემულ თემატიკასთან დაკავშირებით;
 • სვამს იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხსაც ელოდება ტექსტიდან;
 • მთლიანობაში ეცნობა ტექსტს ინფორმაციების მოძიების მიზნით, ამ ეტაპზე არ ჩერდება უცნობ სიტყვებზე, განსხვავებული სიმბოლოებით აღნიშნავს ტექსტში არსებით საკითხებს, რომლებასაც უნდა მიუბრუნდეს მათი გაღრმავების მიზნით, საკვანძო სიტყვებს და სხვა;
 • მიუბრუნდება გაუგებარ ადგილებს, ცდილობს კონტექსტის მიხედვით ამოიცნოს სიტყვების მნიშვნელობები;
 • ლექსიკონში ეძებს იმ სიტყვების მნიშვნელობებს, რომლებიც გაუგებარი ხდება;
 • ისევ კითხულობს ტექსტს და გადაიკითხავს, თუ გამორჩა რაიმე მნიშვნელოვანი;
  • მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება გამოადგეს სქემატური ჩანაწერების  სტრატეგიები;
  • ქმნის მცირე ლექსიკონს;
  • განსხვავებული კულტურის, ქვეყნისა და ეპოქის ნაწარმოებში ასახული მოვლენის უკეთ გასააზრებლად მოიძიებს შესაბამის ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან (ენციკლოპედია, Iჩთორიული წყარო, პრესა, ინტერნეტი და სხვა).

resources