ქ.მ.XI.3. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს სხვადასხვა ფუნქციურ სტილს (სასაუბრო, მხატვრული, პუბლიცIჩთური, ოფიციალურ-საქმიანი) და მისთვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს;
  • ამოიცნობს სათანადო ფორმულებსა და კლიშეებს, რომლებიც მიუთითებს საუბრის მიმართულების შეცვლაზე;
  • ამოიცნობს ავტორისეული პოზიციის გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (მაგ., დამხმარე ზმნები, ჩართული, დანართი და სხვა).

resources