ქ.მ.X.8. (EN)

Grade X

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ტექნიკა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • წაკითხვამდე განსაზღვრავს, რისი აქცენტირება სურს ტექსტში და რა საშუალებებით;
  • ეფექტურად იყენებს ინტონაციას (სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას, შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და სიმაღლეს) და სხეულის ენას (მიმიკა, ჟესტიკულაცია);
  • ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ (აზრობრივ) და ფსიქოლოგიურ (დაძაბულობის, მოლოდინის, გაჩუმების) პაუზას;
  • ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ მახვილს, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და ხაზგასმის საშუალებას წინადადებაში;
  • კითხვის პროცესში ამყარებს მხედველობით კონტაქტს აუდიტორიასთან.

resources