ქ.მ.X.14. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი მხატვრული ტექსტის სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებები. 

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იცავს თხრობითი ხასიათის მხატვრული ტექსტის დამახასიათებელ არსებით ნიშნებს (თემა, სიუჟეტი, ფაბულა, პერსონაჟი);
  • იცავს სიუჟეტის განვითარების ეტაპებს (დასაწყისი - მოვლენათა განვითარება - დასასრული);
  • აღწერა-დახასიათებისას მართებულად იყენებს შესაბამის ლექსიკასა და  სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს;
  • სწორად განსაზღვრავს ერთ საზღვრულთან დაკავშირებულ რამდენიმე მსაზღვრელის რიგს წინადადებაში;
  • მოვლენების სხვადასხვა დროში გადმოცემისას სწორად იყენებს ზმნის სათანადო მწკრივის ფორმებს;
  • რთული კონსტრუქციების აგებისას იყენებს როგორც კავშირიან, ისე უკავშირო შეერთებას;
  • მომავალში შესასრულებელი სასურველი თუ სავარაუდო მოქმედების გამოსახატავად იყენებს ზმნის მარტივ და რთულ ფორმებს;
    • იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

resources