ქ.მ.VIII.24. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს წარმატებული სწავლების უზრუნველსაყოფად გამომუშავებული აქვს სტრატეგიული უნარები. 

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 • მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებენ ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 • საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 • სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 • მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 • თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 • ადარებს სხვადასხვა ენის, მათ შორის მშობლიურის შესწავლისას მიღებულ გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;
 • აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 • მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ასწორებენ);
 • შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 • აანალიზებს წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზებს  შემდგომში მათი გათვალისწინების მიზნით;
 • ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ. სათანადოდ არ გამოიყენა რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი, ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);
 • ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 • ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 • საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს. 

resources