ქ.მ.VIII.21. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სათანადო სტრატეგიები სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • კომუნიკაციის წარმართვისათვის იყენებს აუცილებელ რესურსებს (მოდელები, საკვანძო სიტყვები, ფრაზები, გამოთქმები, კლიშეები);
  • იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, ანტონიმის/სინონიმის მითითება, პერიფრაზირება /ნაგულისხმევი საგნის აღწერა ან მისი დანიშნულების მითითება და სხვა);
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად;
  • ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
  • გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს გამეორებას, განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას.

resources