ქ.მ.VIII.20. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციურად გამოიყენოს საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევები.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სხვადასხვა სიტუაციის/პერსონაჟის აღწერისას სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა ენობრივ საშუალებას (შესაბამისი ლექსიკა; შედარების მარტივი და გავრცობილი ხერხები; სინონიმები, ანტონიმები და სხვა);
  • გრძნობებისა და ემოციების გადმოცემისას იყენებს კონკრეტული მოდალობისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;
  • ერთი აზრობრივი ნაწილიდან/საკითხიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს სათანადო სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (მაგ., პირველად, შემდეგ, ბოლოს და სხვა);  
  • სწორად იყენებს მოქმედებით ბრუნვასსათანადო ფუნქციით (მხარეების დასახელებისას; ინსტრუმენტალისის გამოხატვისას, მოქმედების დროის, ადგილის, მიმართულების და ვითარების მითითებისას და სხვა);
    • შინაარსობრივი ნიუანსების გათვალისწინებით სათანადოდ იყენებს უარყოფით ნაწილაკებს - არა, ვერა, ნუ;
    • შესაბამისად იყენებს ზმნის აქტიურ და პასიურ ფორმებს (ის აშენებს სახლს / სახლი შენდება...);
    • სწორად განალაგებს სიტყვებს წინადადებაში.

resources