ქ.მ.VIII.18. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება მარტივ საკლასო დისკუსიებში წინასწარ მომზადებულ მისთვის აქტუალურ საკითხებზე.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სვამს კონკრეტულ საკითხს;
  • ისმენს სხვების აზრს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით და სვამს შესაბამის კითხვებს;
  • დასმულ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ პოზიციას, დამოკიდებულებას და განმარტავს, რატომ ფიქრობს ასე;
  • საკუთარი თვალსაზრისის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო მაგალითები  პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
  • აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს.

resources