ქ.მ.VIII.14. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია საგაზეთო პუბლიკაციის (ინტერვიუ, სტატია...) შექმნა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • გამოკვეთს ინტერვიუს, სტატიის მთავარ თემას, სათქმელს;
  • გამოკვეთს მთავარ და მეორეხარისხოვან საკითხებს;
  • ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
  • რესპონდენტის ნათქვამის, აზრის გადმოცემისას იყენებს პარაფრაზირებისა და ციტირენის ხერხებს;
  • ასათაურებს წერილს, ინტერვიუს, სტატიას.

resources