ქ.მ.VIII.10. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის ხმამაღლა კითხვა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
  • ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
  • სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
  • შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და სიმაღლეს;
  • კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან;
  • მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

resources