ქ.მ.VIII. 8. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის გაგება და გაანალიზება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას;
  • სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
  • ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ასახელებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
  • ამოიცნობს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟს/პერსონაჟებს;
  • ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
  • ასახელებს გმირების მოქმედების მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
  • გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

resources