ქ.მ.VII.19. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემაზე ზეპირი პროექტის წარმოდგენა.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მკაფიოდ აყალიბებს პროექტის მიზანს;
  • გეგმის მიხედვით გადმოსცემს სათქმელს (შესავალ ნაწილში გამოკვეთს საუბრის თემას, წარმოადგენს განსახილველ საკითხებს; მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები);
  • საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
  • თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს;
  • გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ინფორმაციისადმი/განსახილველი საკითხისადმი/პრობლემისადმი.

resources