ქ.მ.VII.15. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა,  გამომუშავებული აქვს საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევების ფუნქციურად გამოყენების უნარი.         

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

 • იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების თავისებურებებს (მაგ., კორესპონდენციის ფორმალური მხარე; სარეკლამო ხასიათის ტექსტებში - სათაურები, რუბრიკები, ლოგოები, წარწერები, ილუსტრაციები, სქემები, ძირითადი ტექსტის განლაგება, ტიპოგრაფიული მახასიათებლები; დღიურის ფორმალური მხარე და სხვა);
 • სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციის წარმოდგენისას (მაგ., ინფორმაცია, რჩევა, თხოვნა, მოპატიჟება და სხვა) იყენებს შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და ხერხებს;
 • ადამიანების/საგნების შესადარებლად იყენებს შესაბამის ენობრივ კონსტრუქციებს (...-თან შედარებით უფრო ...-ია / უფრო მეტად/ნაკლებად და სხვა; ისე + ზმნა + როგორც /  ისეთი + ზედსართავი სახელი, როგორიც);
 • იყენებს თანდებულიან ბრუნვებს შესაბამისი ფუნქციით (მაგ., გამო თანდებულიან ნათესაობითს მიზეზის გამოსახატავად: სიშორის გამო და სხვა);
 • მომავალში შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (სურვილი, ვარაუდი, ბრძანება, თხოვნა, აკრძალვა) გამოხატავს II კავშირებითისა და ხოლმეობითის ფორმებით;
 • სწორად იყენებს არ და ნუ ნაწილაკებთან ერთად შესაბამისი მწკრივის ფორმებს;
 • ადეკვატურად იყენებს განსხვავებული მოდალობების გამომხატველ ფორმებს (უნდა, ნეტავ და სხვა);
  • სწორად ხმარობს სუბიექტისა და ობიექტის ბრუნვის ფორმებს ნასწავლ რთულ სინტაქსურ კონსტრუქციებში;
  • იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და მართლწერის ნორმებს.

resources