ქ.მ.VI.3. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოიცნობა.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ინტონაციის მიხედვით განარჩევს შეკითხვას თხოვნისაგან, რჩევას ბრძანებისაგან და სხვა;
  • ამოიცნობს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;
  • ამოიცნობს გეზისა და ორიენტაციის გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს (ზმნისწინები, ადგილის ზმნიზედები, თანდებულები და სხვა);
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ სიტყვებს (პირველად, ჯერ, შემდეგ, ბოლოს);
  • ამოიცნობს შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულების გამომხატველ მარკერებს (მაგ., სურვილი, ვარაუდი, ბრძანება, აკრძალვა: შეგიძლია/უნდა/არ  + გააკეთო).

resources