ქ.მ.VI.27. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად თავს უყრის საჭირო რესურსებს და ახდენს ცოდნის მობილიზაციას;
  • გამოკვეთს შესასრულებელი სამუშაოს მთავარ ამოცანას;
  • მასწავლებლის დახმარებით შესასრულებელ სამუშაოს ყოფს მონაკვეთებად;
  • ეძებს და ასახელებს სამუშაოს შესრულების ალტერნატიულ გზას;
  • გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანამიმდევრობას;
  • სამუშაოს დასრულებისას წარმოაჩენს და განიხილავს არჩეულ გზას (როგორი ტაქტიკა აირჩია, რა გაუადვილდა, რა გაუჭირდა, როგორ აჯობებდა და სხვა);
  • აკვირდება სხვების მიერ არჩეულ ვარიანტს და მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რომელი იყო ოპტიმალური;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

resources