ქ.მ.VI.19. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის შემეცნებითი ტექსტის დაწერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • შეარჩევს თემას (მაგ., ციური სხეულები, ქვეყნები და ქალაქები და სხვა);
  • აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციებს მის შესახებ;
  • განსაზღვრავს რუბრიკებს;
  • ქმნის ტექსტებს და ილუსტრაციებს თითოეული რუბრიკისათვის (ნახატი, ფოტო, სქემა და სხვა);
  • წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს,  ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის სტრუქტურულ ორგანიზებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.

resources