ქ.მ.VI.15. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია პირადი წერილის დაწერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
  • ადრესატის გათვალისწინებით შეარჩევს შესაბამის სტილს;
  • იყენებს მიმართვისა და დამშვიდობების ადეკვატურ ფორმებს;
  • თანამიმდევრულად გადმოსცემს ფაქტებს, მოვლენებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ფაქტისადმი/მოვლენისადმი /ადამიანისადმი;
  • გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს;
  • ინფორმაციის გადმოცემისას იცავს ლოგიკურ კავშირებს.

resources