ქ.მ.VI.1. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია დიალოგის, ინტერვიუგაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს სასაუბრო თემას/საკითხებს;
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს, ინტერვიუერს/რესპონდენტს;
  • ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, რა, როდის, რამდენი, რომელი, როგორი და სხვა);
  • რეპლიკებზე დაყრდნობით გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები თანამოსაუბრეთა შესახებ (მაგ., მათი ხასიათი, დამოკიდებულებები, გატაცებები, საქმიანობები, გეგმები და სხვა);
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა შორის არსებულ ურთიერთობას (მაგ., მეგობრული, კონფლიქტური, ფორმალური, დიდი ხნის ნაცნობები და სხვა);
  • განასხვავებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;
  • განარჩევს თანამოსაუბრეთა მიერ ინტონაციით გამოხატული ნათქვამის    მოდალობას (თხოვნა, მოთხოვნა, ბრძანება, შეკითხვა).

resources