ქ.მ.VI. 8. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ბიოგრაფიული ტექსტის (დღიური, მოგონება) წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ამბის მთხრობელს, პერსონაჟებს;
  • განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
  • ადგენს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ახასიათებს პიროვნებას.

resources