ქ.მ.V.8. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ადაპტირებული თხრობითი ხასიათის სხვადასხვა ტიპის ტექსტის (მოთხრობა, ლიტერატურული ზღაპარი) წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სათაურს აკავშირებს ტექსტთან;
  • ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს ცალკეული ეპიზოდის თემას, შინაარსს;
  • გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, ამბის განვითარება, დასკვნა);
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
  • ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს, აღწერს საგნებს, გარემოს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს;

resources