ქ.მ.V.29. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.    

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იყენებს სახელმძღვანელოს სარჩევს, ლექსიკონს, სტრუქტურულ ნიმუშებს, ილუსტრაციებს და სხვა;
  • სათანადო შეკითხვებს უსვამს მასწავლებელს/კომპეტენტურ პირს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ანბანური/თემატური ლექსიკონი, პლაკატი, მარტივი სქემა, კითხვარი და სხვა);
  • საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიებს სასურველ ინფორმაციას სკოლის გარეთ.

resources