ქ.მ.V.26. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად თავს უყრის საჭირო ცოდნასა და რესურსებს;
  • გამოკვეთს აქტივობის, სავარჯიშოს ამოცანას;
  • მასწავლებლის დახმარებით შესასრულებელ სამუშაოს ყოფს მონაკვეთებად;
  • მასწავლებლის დახმარებით ეძებს და ასახელებს სამუშაოს შესრულების ალტერნატიულ გზას;
  • შეარჩევს ერთ-ერთს;
  • მუშაობის პროცესში ადგენს, რა უჭირს და უზიარებს მასწავლებელს;
  • საკონტროლო სამუშაოების წინ იმეორებს განვლილ მასალას, ავსებს ხარვეზებს.

resources