ქ.მ.V.2. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის (ამბავი, ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა) მოსმენა და  გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ასახელებს პერსონაჟებს, ამოიცნობს მათ შორის არსებულ ურთიერთობას;
  • გამოკვეთს სიუჟეტურ ხაზს (მაგ., დასაწყისი, ამბის განვითარება, დასასრული);
  • ამოიცნობს ფაქტებისა და მოვლენების თანამიმდევრობას და მათ შორის არსებულ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
  • განსაზღვრავს მოქმედებათა დროსა და ადგილს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟისა და მისი მოქმედების მიმართ;
  • აფასებს პერსონაჟთა საქციელს და გამოაქვს დასკვნა მათი ხასიათის შესახებ;
  • ქმნის ტექსტის ილუსტრაციებს;
  • ადგენს მარტივ გეგმას;
  • აკავშირებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავს პირად გამოცდილებასთან.

resources