ქ.მ.V.19. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სამუშაოს დაწყებამდე თავს უყრის საჭირო რესურსებს (ლექსიკური თუ გრამატიკული მასალა, ნიმუშები, ენობრივი კონსტრუქციები და სხვა);
  • წერს შავ ვარიანტს;
  • შავ ვარიანტს აკითხებს თანაკლასელს, ითვალისწინებს მის შენიშვნებს;
  • გადაიკითხავს ნაწერს მისი გასწორების მიზნით (ასწორებს ენობრივ შეცდომებს, აუმჯობესებს დიზაინს - სიტყვიერი და არასიტყვიერი მაორგანიზებელი ელემენტების განლაგებას);
  • შეაქვს მარტივი შესწორებები შინაარსობრივი თვალსაზრისით (მაგ., სიტყვის/წინადადების ჩამატება ან წაშლა და სხვა). 

resources