ქ.მ.V.17. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შემეცნებითი ხასიათის მიკროტექსტების წერა სკოლის გაზეთისთვის/ჟურნალისთვის.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • შეარჩევს თემას (მაგ., სპილო, საახალწლო ტრადიციები და სხვა);
  • აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციებს;
  • განსაზღვრავს რუბრიკებს (მაგ., ფიზიკური მონაცემები, საკვები, საცხოვრებელი ადგილი და სხვა);
  • ქმნის ტექსტებს თითოეული რუბრიკისათვის;
  • ქმნის ან მოიძიებს ილუსტრაციებს (ნახატი, ფოტო, ცხრილი);
  • წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს,  ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის სტრუქტურულ ორგანიზებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.

resources