ქ.მ.V.12. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • გაგების გასაადვილებლად იშველიებს არასიტყვიერ ელემენტებს (ტიპოგრაფიულ მინიშნებებს /მსხვილი, გადახრილი შრიფტი, ხაზგასმა, სასვენი ნიშნები, ილუსტრაცია, ლოგო და სხვა);
  • ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით მშობლიურ ენაზე გამოთქვამს ვარაუდებს ტექსტის შინაარსის შესახებ;
  • განასხვავებს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს სათაურსა და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
  • მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და მშობლიურ ენაზე გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა იყო ეფექტური და რატომ;
  • სარგებლობს საბავშვო ბიბლიოთეკის ანბანური და თემატური კატალოგებით – იგებს და იყენებს ბიბლიოთეკის კატალოგებსა და ბარათებზე განთავსებულ ინფორმაციას (ავტორი, სათაური, გვერდების რაოდენობა), ამოიცნობს და სწორად მოიძიებს ძირითად საბავშვო სერიულ გამოცემებს.

resources