ქ.მ.IX.7. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას, მთავარ სათქმელს;
  • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და უკავშირებს საკუთარ გამოცდილებას (რას ვიზამდი, როგორ მოვიქცეოდი);
  • ამოიცნობს პერსონაჟების ხასიათებს, თვისებებს არაპირდაპირი ხერხებით (მაგ., პერსონაჟის ქცევით);
  • გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;
  • თხრობითი ხასიათის ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს; 

resources