ქ.მ.IX.19. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს;
  • გამოსავალს პოულობს მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციებში (მაგ., სხვის მიერ მისი ადგილის დაკავება მგზავრობისას/კინოთეატრში, რჩევების მიცემა კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით და სხვა);
  • აკეთებს არჩევანს და გამოკვეთს მის დადებით მხარეებს (მაგ., რატომ უნდა დაეთანხმონ მის გადაწყვეტილებას, რატომ უნდა წაიკითხონ მაინცადამაინც ესა თუ ის წიგნი  და სხვა).

resources