ქ.მ.IX.12. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის საქმიანი წერილის წერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

ა) შეუძლია რეზიუმეს (ე.წ. CV-ს) წერა.

  • იცავს საჭირო ფორმატს (რუბრიკა, რუბრიკის ქვეშ შესაბამისი ინფორმაციები);
  • განსაზღვრავს აუცილებელ რუბრიკებს;
  • რუბრიკების ქვეშ განათავსებს სათანადო ინფორმაციას;
  • იცავს რეზიუმეს (CV-ს) შესაბამის სტილს (ინფორმაციის ქრონოლოგიურად დახარისხება და ლაკონურად გადმოცემა).

 

ბ) შეუძლია სამოტივაციო წერილის წერა.  

  • იცავს საჭირო ფორმატს (სათანადო ადგილზე მიუთითებს ავტორისა და ადრესატის პირად მონაცემებს: სახელი, გვარი, თანამდებობა; მისამართი; თარიღი);
  • განაცხადებს წერილის მიზანს;
  • სათანადოდ გამოკვეთს მოტივაციას - წარმოაჩენს გამოცდილებას, ცოდნას, უნარებს, თვისებებს;
  • სათანადოდ გამოკვეთს ძლიერ მხარეებს;
  • მიუთითებს დანართს (მაგ., ავტობიოგრაფია).

resources