ქ.მ.IV.9. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის მიკროტექსტების წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს;
  • ეძებს და პოულობს, ტექსტის რომელ ნაწილს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი წარწერა;
  • ამოიცნობს ტექსტის ცალკეული ნაწილის თემას, შინაარსს;
  • ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანების შესასრულებლად (მაგ., იპოვე, სწორია თუ არა ესა თუ ის მოცემული ინფორმაცია; შემოხაზე სწორი პასუხი; მოძებნე მსგავსება/განსხვავება და სხვა).

resources