ქ.მ.IV.8. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის (ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი), ლექსის წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
  • კონკრეტულ შინაარსს აკავშირებს სათანადო აბზაცთან;
  • მოძებნის ტექსტში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს;
  • განარჩევს ტექსტში ავტორისა და პერსონაჟების სიტყვებს;
  • კონკრეტული ინფორმაციით ადარებს სხვადასხვა ტიპის ტექსტს ერთმანეთთან;
  • განარჩევს დიალოგსა და თხრობას.

resources