ქ.მ.IV.20. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად  სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:გრამატიკა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს (მაგ., სურათის დახმარებით ამოიცნობს -თან თანდებულის ერთ-ერთ ფუნქციას: ბიჭი არის სახლთან/სახლში;  ან სურათის დახმარებით ამოიცნობს -თან თანდებულის სხვადასხვა ფუნქციას: ბიჭი მიდის მეგობართან, ბიჭი მიდის მეგობართან ერთად და სხვა);
  • მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის მარტივი მექანიზმების შემცველ გრამატიკულ თვალსაჩინოებას;
  • იყენებს ლექსიკური ერთეულების დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (ხმამაღლა გამეორება, რამდენჯერმე წაკითხვა ან დაწერა, ასოცირება ნახატთან, მოძრაობასთან, რაიმე სიტუაციასთან და სხვა);
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი, არ ვიცი;
  • იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას.

resources