ქ.მ.IV.15. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია ტექსტების ზეპირად თქმა და ლექსიკურიცოდნის გამოვლენა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სწორად და გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სკეტჩებს;
  • მონაწილეობს მინისპექტაკლებში;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს, ბაძავს პერსონაჟების ხმის ტემბრს;
  • ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მაგ., მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);
  • ასახელებს ლექსიკურ ერთეულებს.

resources